Přidej se k nám

Povinné informace

Povinné informace

Působíme jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Níže uvádíme informace v souvislosti s plněním informační povinnosti dle platných předpisů:

Klientský servis

Po–Pá 9:00–17:30

Telefon: +420 606 06 11 06
E-mail: info@benefitas.cz 

Informační memorandum - Zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dokument, který právě čtete, obsahuje podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Toto informační memorandum bylo sepsáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a předkládá Vám základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@benefitas.cz. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00.

A) Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je korporace Benefit investment a.s., se sídlem Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00, IČ 283 59 682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5933. Zástupcem odpovědným ve věcech ochrany osobních údajů je pan Jakub Javorský.

B) Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli:

 1. zajistit řádné uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi námi a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu nám vyplývají další zákonné povinnosti, a proto musíme zpracovávat vaše osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. co nejlépe ochránit naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

C) Naše oprávněné zájmy

Mezi naše oprávněné zájmy patří zejména řádné plnění veškerých našich smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

Osobní údaje našich klientů můžeme rovněž zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících v přípravě nezávazné nabídky pojistných či investičních smluv (vč. kalkulace výše pojistného apod.) a při provádění dalších přípravných činností směřujících k uzavření pojistných a jiných smluv; ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence); v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání našich pohledávek, v rámci soudních i správních řízení, před orgány mimosoudního řešení sporů, před ČNB či dalšími orgány veřejné moci); v poskytování klientského servisu (informování o nedoplatcích, pomoc s řešením škodních událostí, zjišťování spokojenosti s poskytováním služeb atd.)

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku „I“ tohoto informačního memoranda.

D) Získané osobní údaje

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Dále jsme mohli získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme (zejména jednotlivé pojišťovny, investiční zprostředkovatelé, obchodníci s cennými papíry apod).

E) Zpracovávané kategorie osobních údajů

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, místo podnikání a identifikační číslo;
 2. další popisné údaje – o dosaženém vzdělání, bankovní spojení;
 3. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 4. údaje o uzavřených smlouvách;
 5. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů.

F) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájíme naše oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, popř. ze zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

G) Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem. Osobní údaje našich obchodních partnerů pak předáváme subjektům zajišťující pro nás účetní či právní služby.

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům. Pokud bychom svoje plány změnili, budeme vás nejprve řádně informovat a požádáme Vás o předchozí písemný souhlas.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

H) Doba zpracování

Osobní údaje klientů, které jsme zpracovávali za účelem nabídky smlouvy o finančním produktu, ale k uzavření smlouvy nedošlo, budeme uchovávat do konce druhého kalendářního roku po ukončení komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace. V případě, že zprostředkujeme uzavření smlouvy o finančním produktu, budeme údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení platnosti poslední námi zprostředkované smlouvy.

Osobní údaje obchodních partnerů budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. S ohledem na některé smluvené lhůty pro vypořádání veškerých práv a povinností z obchodních vztahů, budeme v dotčených případech osobní údaje uchovávat déle, a to po dobu 10 let, popř. po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušnými ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

I) Vaše práva a jejich uplatnění

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali řádně a především bezpečně. Můžete u nás uplatnit práva, která jsou Vám garantována a popsána v tomto článku.

Jak na to?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@benefitas.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adrese Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00.

Informace a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme zcela bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vynasnažíme se Vám odpovědět a poskytnout informace o přijatých opatřeních co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a zejména s ohledem na počet žádostí či složitost jsme oprávněni lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení, stejně tak o jeho důvodech Vás budeme informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Můžete od nás požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo od nás požadovat informace o tom, o jaké osobní údaje (kategorie) se jedná, o účelech zpracování, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Vašich osobních údajů, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o oprávněných správcích, o tom, kdo je pověřencem osobních údajů, na koho se u nás můžete obrátit apod.

Jak jste si mohli všimnout, řadu informací poskytovaných Vám v rámci uplatnění tohoto práva jsou již obsaženy v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte přístup k informacím o účelech tohoto zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od nás opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.  

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Mažeme Vaše osobní údaje automaticky po uplynutí doby nezbytnosti, můžete se však na nás se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaši žádost individuálně posoudíme (i přes Vaše právo na výmaz můžeme mít např. zákonnou povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o vyřízení Vás budeme detailně informovat.

Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Máte však právo po nás žádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů:

 • v případě, že popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů (na dobu nezbytnou pro ověření přesnosti Vašich osobních údajů); nebo
 • v případě, že máte za to, že překračujeme výše stanovené účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme; nebo
 • v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V těchto případech můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaši žádost individuálně posoudíme a o výsledku Vás budeme detailně informovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud byste si přáli, abychom Vaše osobní údaje poskytli i jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě uzavřené smlouvy popř. s Vaším souhlasem a automatizovaně, v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domnívali, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje zpracováváme na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/ .

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to vyplněním příslušného formuláře a jeho zasláním na naši korespondenční adresu nebo emailovou adresu gdpr@benefitas.cz.

J) Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány a nejsou využívány k profilaci ani automatickému rozhodování.

V Brně dne 16. 3. 2020

Informační memorandum - Zpracování osobních údajů získaných v rámci marketingových kampaní na sociálních sítích

 

Vážení účastníci našich kampaní,

 

dokument, který právě čtete obsahuje podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto informace byly sepsány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a předkládáme Vám je jakožto správce osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@benefitas.cz. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00.

 

A) Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je korporace Benefit investment a.s., se sídlem Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00, IČ 283 59 682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5933. Zástupcem odpovědným ve věcech ochrany osobních údajů je pan Jakub Mojžíš.

B) Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli co nejlépe ochránit naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

C) Naše oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněných zájmů spočívajících v přípravě případné nezávazné nabídky pojistných či investičních smluv (vč. kalkulace výše pojistného apod.) a při provádění dalších přípravných činností směřujících k uzavření pojistných a jiných smluv.

D) Získané osobní údaje

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, když jste se zúčastnili našich marketingových kampaní na sociálních sítích a svoje údaje tam dobrovolně uvedli a udělili souhlas k jejich zpracování.  

E) Zpracovávané osobní údaje

Ke shora uvedeným účelům toho moc nepotřebujeme, a tak jste nám sdělili pouze tyto osobní údaje – své příjmení, telefonní číslo a jméno obce, ve které se zdržujete.

F) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu.

G) Předávání osobních údajů třetím osobám

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům. Pokud bychom svoje plány změnili budeme vás nejprve řádně informovat a požádáme Vás o předchozí písemný souhlas.

H) Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu do konce třetího kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl souhlas udělen.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

I) Vaše práva a jejich uplatnění

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali řádně a především bezpečně. Můžete u nás uplatnit práva, která jsou Vám garantována a popsána v tomto článku.

 

Jak na to?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@benefitas.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00.

Informace a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme zcela bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vynasnažíme se Vám odpovědět a poskytnout informace o přijatých opatřeních co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a zejména s ohledem na počet žádostí či složitost jsme oprávněni lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení, stejně tak o jeho důvodech Vás budeme informovat.

 

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Můžete od nás požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.

Vše o zpracování Vašich osobních údajů je již obsaženo v těchto informacích, to Vám však nebrání, abyste se nás pro jistotu dotázali.

 

Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte přístup k informacím o účelech tohoto zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od nás opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně ke změně některého z poskytnutých údajů, máte právo od nás požadovat opravu.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména tehdy, pokud svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údadjů odvoláte.

Mažeme Vaše osobní údaje automaticky po uplynutí doby zpracování.

 

Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Máte však právo po nás žádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, jednodušší pro Vás určitě bude rovnou odvolat souhlas.

 

Právo na přenositelnost údajů

Pokud byste si přáli, abychom Vaše osobní údaje poskytli i jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě uzavřené smlouvy, popř. s Vaším souhlasem a automatizovaně, v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domnívali, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje zpracováváme na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/ .

 

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to písemně, zasláním na naši korespondenční adresu nebo emailovou adresu gdpr@benefitas.cz.

 

J) Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány a nejsou využívány k profilaci ani automatickému rozhodování.

 

V Brně dne 25. 5. 2024

Spolupracující společnosti
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s.
 • D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR 
 • Direct pojišťovna a.s.
 • SV pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • Komerční pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
 • NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Youplus Assurance AG
 • Pillow pojišťovna, a.s.
Reklamační řád

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat na email: office@benefitas.cz nebo telefonicky na tel: 606 06 11 06 a dále dle pravidel uvedených v Reklamačním řádu níže.

Základní ustanovení

 1. Úvodní ustanovení
  1. Společnost Benefit investment a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28359682 (dále jen „Společnost“ nebo „Zprostředkovatel“) poskytuje finanční služby jako samostatný zprostředkovatel pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále „ZDPZ“).
  2. Společnost je povinna poskytovat finanční služby s odbornou péčí za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.
 2. Předmět reklamačního řádu
  1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně dalších oprávněných osob.
  2. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (pojištění) a/nebo osoba, se kterou Společnost uzavřela písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba.
  3. Pro účely reklamačního řádu se potenciálním zákazníkem rozumí osoba, které jsou nabízeny finanční služby specifikované v článku 2.b.
  4. Pro účely reklamačního řádu se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“.
  5. Pravidla uvedená v reklamačním řádu se uplatní rovněž na vyřizování reklamací a stížností Zákazníků vůči tvůrcům produktům s investiční složkou ve smyslu Nařízení EU č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.
 3. Pojem reklamace a stížnosti
  1. Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, nápravu vzniklého stavu a/nebo náhradu vzniklé újmy.
  2. Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.

Podání reklamace/stížnosti

 1. Oprávněná osoba
  1. Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.
  2. Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele.
  3. Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za Zákazníka. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za Zákazníka.
  4. V případě pojistných produktů může stížnost či reklamaci podat rovněž pojištěný nebo jiná oprávněná osoba. Pro účely tohoto vnitřního předpisu jsou osoby uvedené v tomto ustanovení, zákazníci a potenciální zákazníci společně dále označováni jako „Zákazníci“.
 2. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti
  1. Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu.
  2. Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:
   • označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
   • identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;
   • předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
   • čeho se Zákazník domáhá;
   • datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.
  3. Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.
  4. Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.b.

Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti

 1. Přijetí reklamace/stížnosti
  1. Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.
  2. V případě, že Společnost zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně Zákazníka k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Společnost podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.
  3. V případě, že Zákazník nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude Zákazník písemně vyrozuměn.
  4. V případě, že Společnost nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.c a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.
  5. V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje Zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.
  6. V případě, že se stížnost či reklamace Zákazníka vztahuje k činnosti tvůrce produktu s investiční složkou ve smyslu Nařízení EU č. 1286/2014, případně k tzv. „sdělení klíčových informací“ ve smyslu uvedeného právního předpisu předá Společnost tuto stížnost či reklamaci neprodleně přímo tvůrci produktu, nebo spolupracující Finanční instituci, která Zákazníkovi zprostředkovává vztah s tvůrcem produktu s investiční složkou.
 2. Vyřízení reklamace/stížnosti
  1. Společnost rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů:
   • v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, způsobem, který Zákazník uvádí, Společnost reklamaci/stížnosti vyhoví v rozsahu požadovaném Zákazníkem a přizná vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo
   • v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník tvrdí, Společnost reklamaci/stížnost z části uzná a z části zamítne; Zákazníkovi přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo
   • v případě, že na straně Společnosti nedošlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, které Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, Společnost reklamaci/stížnost zamítne jako neopodstatněnou.
  2. Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace dle článku 6 reklamačního řádu.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 - www.coi.cz, případně též Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven - www.ombudsmancap.cz.

V Brně, dne 1.9.2019
Benefit investment a.s.

Pravidla řízení střetu zájmů

Úvodní ustanovení

Společnost Benefit investment a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28359682 (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“) jako samostatný zprostředkovatel pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“) a ve smyslu příslušných úředních sdělení ČNB uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále „Pravidla řízení střetu zájmů“).

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti, jakož i u osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí, aj.).

Společnost nejméně jednou ročně přezkoumává Pravidla řízení střetu zájmů a přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.

Vázaným zástupcem se pro účely Pravidel řízení střetu zájmů rozumí vázaný zástupce ve smyslu ZDPZ.

Případy střetu zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

 • Společností, jejími společníky, statutárními zástupci, zaměstnanci a Vázanými zástupci a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
 • osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost, a jejich statutárními zástupci a zaměstnanci, případně vázanými zástupci a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
 • osobami vykonávajícími část činností Společnosti na základě smlouvy o externím zajištění služeb (outsourcing) a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
 • zákazníky nebo potenciálními zákazníky Společnosti navzájem.

 

Zjišťování střetu zájmů

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2 tohoto dokumentu při poskytování finančních služeb:

 • má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu zákazníka či potenciálního zákazníka;
 • má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek na úkor zákazníka;
 • může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
 • má finanční či jinou pobídku (motivaci) upřednostnit zájem jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy daného zákazníka;
 • podniká ve stejném oboru jako zákazník;
 • dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.

 

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob uvedených v článku 2 tohoto dokumentu. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může zákazníkovi odmítnout provedení služby.

Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

Společnost má stanoveny a průběžně aktualizuje účinné postupy k omezení možnosti vzniku střetu zájmů, které odpovídají její velikosti a organizační struktuře a povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a riziku poškození zájmů zákazníků.

V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

 • ve vztahu ke konkrétním finančním službám poskytovaným Společností specifikuje okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;
 • definuje postupy a opatření, které jsou potřeba přijmout pro efektivní předcházení a řízení střetů zájmů; aby nedocházelo k poškození zájmů zákazníka;
 • má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, kdy dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů Společnosti (čínské zdi, zákaz souběhu některých funkcí), které efektivně zamezují nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití vedoucímu k poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;
 • zabraňuje případně omezuje možnosti třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí) vykonávat neoprávněný nebo nedůvodný vliv na způsob, kterým Pracovníci zabezpečují poskytování finančních služeb;
 • v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje dohled a průběžnou kontrolu (mj. osoby pověřené výkonem compliance) Pracovníků nabízejících a poskytujících finanční služby jménem Společnosti;
 • stanovuje zásady přijímání a poskytování darů či jiných výhod jasně vymezující, za jakých podmínek lze přijímat nebo poskytovat dary a výhody a jak postupovat při přijímání a poskytování darů a výhod;

 

Sdělování střetu zájmů

Společnost se primárně snaží předcházet vzniku střetu zájmů přijetím organizačních a administrativních opatření.

Sdělování střetů zájmů zákazníkům je opatřením, které se využije pouze v případech, kdy opatření přijatá Společností za účelem předcházení a řízení střetu zájmů nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů zákazníků.

V těchto případech je Společnosti povinna před poskytnutím finanční služby zákazníka o střetu zájmů přiměřeným způsobem informovat. Sdělení obsahuje:

 • informaci, že organizační a administrativní opatření zavedená Společností k předcházení nebo řízení daného střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno;
 • konkrétní popis daného střetů zájmů, který vzniká při poskytování finančních služeb;
 • vysvětlení obecné povahy a zdroje střetu zájmů;
 • vysvětlení rizik, která pro zákazníka v důsledku střetů zájmů vznikají a opatření přijatých ke zmírnění rizik.

 

Informace jsou poskytnuty dostatečně podrobně, aby zákazník mohl o finanční službě, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí. Společnost poskytne zákazníkovi informace na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky), případně na internetových stránkách Společnosti.

Škodlivý (podstatný) střet zájmů

Společnost prostřednictvím osoby pověřené výkonem compliance průběžně vede evidenci poskytnutých finančních služeb, činností a dalších situací (pojištění), ze kterých vznikl nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků (škodlivý střet zájmů).

Hlavní případy střetu zájmů

Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími službami:

  • Zprostředkování pojištění

   V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetu zájmů Společnosti a zákazníka, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování pojistné smlouvy na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou která ji opravňuje k provizi za zprostředkování pojistné smlouvy.

   Jedná se o případ střetu zájmů, kterému nelze efektivně předejít. Společnost před uzavřením pojistné smlouvy informuje zákazníka o povaze své odměny poskytnuté jí pojišťovnou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění.

 

Pobídky

Definice pobídky

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování finančních služeb (pojištění) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (pobídku), která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků nebo k porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.

Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.

Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení, přičemž zohledňuje odlišnosti právní úpravy pobídek v jednotlivých oblastech finančního zprostředkování.

Kontrola dodržování povinností souvisejících s pobídkami je součástí činnosti compliance.

Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat:

   • Zákaznické pobídky

    Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi, kterému je finanční služba určena.

    Pozn.: Neplatí pro oblast zprostředkování rezervotvorného životního pojištění, kde se za pobídky nepovažuje úplata, nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka, kterému je služba určena, nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

    Benefity určené zákazníkovi, pokud jsou Společností nabízeny či poskytovány v souvislosti s poskytováním finančních služeb, nesmí narušovat povinnost Společnosti poskytnout finanční službu zákazníkovi s odbornou péčí.

   • Provozní pobídky

    Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí.

    Mezi tyto pobídky patří např.:

    • platby za účetnictví, právní a daňové služby,
    • náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči zákazníkům (tisk informačních sdělení atd.),
    • poštovní a jiné poplatky za komunikaci,
    • poplatky spojené s vedením účtu v bance,
    • školení předepsaná právními předpisy (např. AML),
    • Pojistné na pojištění odpovědnosti Společnosti.
   • Ostatní pobídky

    Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy.

    Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování Pracovníků (Vázaných zástupců) vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

    • Dary a jiné výhody

     Společnost a její Pracovníci mohou přijímat od třetích stran dary a jiné peněžní a nepeněžní výhody pouze v případech, že tyto nenarušuji povinnost poskytovat finanční služby s odbornou péčí a nenarušují řádné řízení střetu zájmů. O všech nabízených darech a výhodách musí být informována Společnost, která posoudí jejich soulad se zásadami stanovenými v tomto dokumentu.

     Ustanovení se neuplatní na malé nepeněžité výhody, zejména v podobě marketingových a školících materiálů a vzdělávacích a společenských akcí spolupracujících finančních institucí, které nenarušují řádné řízení střetu zájmů.

     Pracovník nesmí poskytovat žádné vlastní dary či jiné výhody zákazníkům. Jménem Společnosti, lze poskytovat zákazníkům pouze ty výhody a ve výši, které byly předem schváleny Společností (např. odpuštění nebo sleva na vstupních poplatcích, bezplatné poskytnutí dodatečné služby či jiné výhody).

 

Pravidla přijímání a poskytování pobídek u rezervotvorného životního pojištění

Společnost vždy posoudí, zdali konkrétní typ pobídky nebo systém pobídek přijímaných nebo poskytovaných Společnosti má škodlivý účinek na kvalitu služby poskytované zákazníkovi, a za tímto účelem provede jejich celkovou analýzu s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, které mohou zvýšit nebo snížit riziko škodlivého účinku a k organizačním a administrativním opatřením přijatým Společností v oblasti řízení střetu zájmů, přičemž zohlední zejména následující kritéria:

   • zda pobídka nebo systém pobídek může motivovat k tomu, aby Pracovník nabízel nebo doporučil konkrétní pojistný produkt nebo konkrétní službu, přestože by mohl nabídnout zákazníkovi jiný pojistný produkt nebo službu, který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka;
   • zda je pobídka nebo systém pobídek založena výlučně nebo převážně na kvantitativních obchodních kritériích nebo zda plně zohledňuje vhodná kvalitativní kritéria, která odrážejí soulad s platnými právními předpisy, kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům a spokojenost zákazníka;
   • hodnotu vyplacené nebo přijaté pobídky v poměru k hodnotě poskytovaného produktu a služeb;
   • zda je pobídka zcela nebo převážně vyplácena při uzavření pojistné smlouvy nebo po celou dobu platnosti této smlouvy;
   • existenci vhodného mechanismu umožňujícího získat pobídku zpět v případě, že produkt zanikne nebo dojde k jeho odkupu v rané fázi, nebo v případě poškození zájmů zákazníka;
   • existenci některé formy pohyblivého nebo podmíněného limitu či koeficientu zvyšujícího hodnotu jiného druhu při dosažení určitého cíle vymezeného na základě objemu prodeje nebo hodnoty tržeb.

 

Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky:

   • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ - Za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.) Společnost získává provizi od spolupracující pojišťovny (sjednatelská provize, následná provize).

 

V Brně, dne 1.9.2019
Benefit investment a.s.

Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti finančních služeb

1. Úvod

Cílem tohoto dokumentu je transparentně informovat zájemce o služby společnosti Benefit investment a.s., IČO: 28359682 jako samostatného zprostředkovatele pojištění (dále jen „Společnost“) nebo zákazníky Společnosti o přístupu Společnosti k otázkám udržitelnosti v oblasti finančních služeb, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“).

Nařízení SFDR stanoví harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům.

Společnost je dle definic uvedených v Nařízení SFDR finančním poradcem (tj. poskytovatelem poradenství při distribuci rezervotvorného životního pojištění), a proto na ní určité povinnosti stanovené Nařízením SFDR dopadají.

 

2. Výklad některých pojmů

udržitelnou investicí“ investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů,  surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou  rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;

rizikem týkajícím se udržitelnosti“ událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice;

faktory udržitelnosti“ environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

 

3. Distribuce rezervotvorného pojištění

Společnost je samostatným zprostředkovatelem pojištění poskytujícím poradenství při distribuci rezervotvorného (životního) pojištění a je tak povinna zveřejnit na svých internetových stránkách informace následující informace:

a) O svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejího pojišťovacího poradenství

Rizika týkající se udržitelnosti, tj. možné negativní dopady konkrétních jevů v oblasti životního prostředí, sociálních záruk nebo správy a řízení společností (corporate governance) na hodnotu investice, jsou zohledňována již v investičních rozhodnutích na stráně tvůrců pojistných produktů.[1]

O výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost investice do finančního produktu tvořícího rezervotvornou složku doporučovaného pojistného produktu je Společnost schopna zákazníka informovat až v rámci poskytování pojišťovacího poradenství. Pracovníci Společnosti zohledňují rizika týkající se udržitelnosti společně s dalšími riziky (tržní riziko, úvěrové riziko aj.) v poradenském procesu, a to vždy ve vztahu ke konkrétním potřebám a požadavkům zákazníka, včetně preferencí zákazníka týkajících se udržitelnosti.

Obecně a předem lze zákazníky pouze informovat o tom, že návratnost jakékoliv investice může být negativně ovlivněna také událostí nebo situací v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení.

b) O tom, zda ve svém pojišťovacím poradenství zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Společnost uveřejňuje tyto informace v souladu s nařízením Komise (EU) 2022/2088 prostřednictvím vyhrazeného oddílu webových stránek www.benefitas.cz/cs/povinne-informace.

 

4. Střet zájmů

Společnost se při zprostředkování pojištění řídí pravidly pro zjišťování a řízení střetu zájmů. Cílem pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků, včetně jejich případných preferencí týkajících se udržitelnosti. Podrobnější informace o pravidlech řízení střetu zájmů jsou dostupné prostřednictvím vyhrazeného oddílu webových stránek www.benefitas.cz/cs/povinne-informace.

 

5. Zásady odměňování

Společnost je dle Nařízení SFDR povinna zahrnout do svých zásad odměňování informace o tom, jak jsou tyto zásady konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, a tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách. Tuto povinnost plní Společnost prostřednictvím tohoto dokumentu.

Zásady odměňování Společnosti jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, jelikož při poskytování služeb zákazníkům žádným způsobem nemotivují pracovníky Společnosti k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti.

 

Dne 17. 11. 2023

 

[1]   Tvůrci zpravidla uplatňují tzv. negativní a pozitivní screening. Prostřednictvím negativního screeningu mohou být vyloučeny společnosti, které podnikají v kontroverzních oborech či společnosti, které vážně porušují významné nadnárodní nebo národní předpisy, zásady či pravidla. Pozitivní screening naopak přispívá k tomu, že prostřednictvím nabízených investičních nástrojů či produktů je investováno do společností, které jsou z hlediska faktorů udržitelnosti např. v průměru lepší než ostatní subjekty ve svém odvětví, splňují některý z obecně uznávaných benchmarků apod.
Prohlášení o nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

Společnosti Benefit investment a.s., IČO: 28359682 (dále jen „Společnost“), v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“) a v souladu s čl. 13 odst. 1 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, tímto prohlašuje, že ve svém pojišťovacím poradenství, nezohledňuje žádné nepřiznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

 

Odůvodnění

Společnost jako samostatný zprostředkovatel pojištění (distributor pojištění) zařazuje do své nabídky pojistné produkty v rozsahu, v jakém je oprávněna k jejich distribuci (na základě rozsahu svého oprávnění a smluvního ujednání s pojišťovnou), přičemž s ohledem na svou velikost, personální a technické vybavení a omezené informace poskytované pojišťovnami související s udržitelností (mj. informací o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti) dle nařízení SFDR, neuplatňuje žádné politiky pro identifikaci a prioritizaci nepřiznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti[1].

Do distribuce pojistných produktů se promítají politiky, které jsou zpravidla uplatňované již na straně pojišťoven. Podrobnější informace lze vyhledat na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven.

V případě požadavku zákazníka na sdělení, zdali jeho investiční rozhodnutí může mít nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, ověří Společnost tuto skutečnost u příslušných pojišťoven, jejichž produkty jsou výsledkem pojišťovacího poradenství Společnosti a o výsledku informuje zákazníka.

Společnost se zavazuje svůj přístup pravidelně přehodnocovat, a to zejména s ohledem na dostupnost a přesnost informací poskytovaných pojišťovnami, a to nejméně jednou ročně, vždy nejpozději k 31. 3.

 

Dne 17. 11. 2023

 

[1] Tj. na environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.
WHISTLEBLOWING – systémy oznámení možného protiprávního jednání

Společnost Benefit investment a.s., IČO: 28359682 v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZOO“) a souvisejícími právními předpisy uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

 

I. JAKÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ JE MOŽNÉ OZNÁMIT

Dle ZOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:

a) má znaky trestného činu;

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;

c) porušuje ZOO;

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

II. KDO JE OPRÁVNĚN OZNÁMENÍ PODAT (OZNAMOVATEL)

Dle ZOO může oznámení podat:

a) člen představenstva a člen dozorčí rady,

b) akcionář Společnosti,

c) zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,

d) vázaný zástupce Společnosti (pokud je fyzickou osobou),

e) pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce Společnosti,

f) třetí osoba, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti (pokud je fyzickou osobou), nebo pracovník či jiný zástupce třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti, nebo třetí osoba či její pracovník, který Společnosti na základě smlouvy poskytuje dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění (dodavatel

g) osoba vykonávají u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž,

h) uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g) [1].

 

III. JAK LZE OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI PODAT

Oznamovatel může oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě: Mgr. Hana Trumpešová (dále „Příslušná osoba“)

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

Telefonicky na číslo: 704 614 408

E-mailem na adresu: whistleblowing@benefitas.cz

V listinné podobě nebo osobně na adresu sídla Společnosti: Benefit investment a.s., Pražákova 1008/69, Brno 639 00

Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

 

IV. VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Finanční analytický úřad (dále „FAÚ“)

V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

 

 V. OSTATNÍ INFORMACE

Podrobnější informace o způsobu podání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, ochraně, právech a povinnostech oznamovatele a dalších osob jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Společnosti „WHISTLEBLOWING - systémy oznámení možného protiprávního jednání“, případně se lze s dotazy obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc v oblasti ZOO: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

V Brně, dne 1. 8. 2023

 

 

[1] Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

 

Máte zájem o spolupráci?
Ozvěte se našim specialistům